ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΟΡΑΜΑ / ΑΞΙΕΣ

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι ο εμπλουτισμός και η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού, ούτως ώστε να γίνει ένας μορφωμένος και αναστοχαστικός πολίτης του κόσμου, με ενσυναίσθηση, που να μπορεί να ενώνει αντί να χωρίζει, να θεραπεύει αντί να καταστρέφει, να ενισχύει την αναζήτηση, την αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να συμμετέχει σε ένα κόσμο που θα καθοδηγείται από την αίσθηση της αλήθειας και της υπευθυνότητας.

Υποστηρίζουμε μια ώριμη αίσθηση του εαυτού και των σχέσεων με τους άλλους και με τον κόσμο και καλλιεργούμε την δια βίου αγάπη για μάθηση.

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι να εφοδιάσουμε την πρώιμη παιδική ηλικία με την εκπαίδευση Waldorf, δημιουργώντας μια κοινότητα που θα υποστηρίξει ολόκληρη την εκπαίδευσή τους.

Η εστίαση του έργου μας είναι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου.

Να εμπνέυσουμε το πνεύμα του παιδιού και να εκμαιεύουμε την ακαδημαϊκή γνώση μέσα από την τέχνη της εκπαίδευσης.

Να εκπαιδεύουμε τα παιδιά για διανοητική ευμάρεια, ηθικό χαρακτήρα και οικουμενική πολιτότητα, χωρίς να υπάρχει διάκριση των εθνών.

Μαζί με τα σχολεία Waldorf σε ολόκληρο τον κόσμο, δίνουμε στην κοινωνία αποφοίτους δια βίου μαθητές, που δίνουν σκοπό τόσο στη ζωή τους όσο και στην κοινότητά τους.

 Οι αξίες μας

Το «Σταυροδρόμι», βασισμένο στις αρχές του Rudolf Steiner, ορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία ως μιαν καλλιτεχνική ενασχόληση.

Πιστεύουμε στην ολιστική διαπαιδαγώγηση του παιδιού.

Έχουμε ως στόχο μια εκπαίδευση που οδηγεί σε νοητική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη.

Τιμούμε την παιδικότητα βασιζόμενοι σε ένα αναπτυξιακό αναλυτικό πρόγραμμα.

Πιστεύουμε στη δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών, μέσα από την κατανόηση της παιδικής ανάπτυξης και τη γνώση του τρόπου που ένα παιδί μαθαίνει.

Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια κοινότητα για την εκπαίδευση των παιδιών.

Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια σχολική κοινότητα που συμπεριλαμβάνει τους μαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους και τους υποστηρικτές της, για την δημιουργία ενός υγειούς σχολείου. Όλα αυτοί μαζί είναι κατά πολλούς τρόπους οι συνδημιουργοί μιας τέτοιας εκπαίδευσης.

Δίνουμε αξία στη διαφορετικότητα της σχολικής κοινότητας, όπου οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις υποκινούνται από καλοσύνη και σεβασμό.

Πιστεύουμε σε μια διοίκηση που βασίζεται στην επαγγελματική αυτονομία και που μοιράζεται τη συλλογική ευθύνη.

Πιστεύουμε σε μια συλλογική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη σχολική διοίκηση, που είναι βασισμένη στη διαφάνεια και στον ανοιχτό διάλογο.