ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι δάσκαλοι/ ες του σχολείου μας κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και συνάμα παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης στην εκπαίδευση Waldorf, τα οποία θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν μέχρι τη λήψη σχετικού διπλώματος πιστοποίησης.

Συνάμα, έχουμε καλέσει στην Κύπρο πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς Waldorf, που ευγενικά δέχτηκαν να συνεργαστούν μαζί μας για να μας βοηθήσουν στην καθημερινή εκπαίδευση και στις οργανωσιακές διαδικασίες του σχολείου.