Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

Ο οργανωσιακός σχεδιασμός

Θα ακολουθήσουμε τη σύνηθη οργανωσιακή τριμερή δομή των σχολείων Waldorf, σύμφωνα με την οποία υπάρχει:

α) Το Σώμα της Διοικούσας Επιτροπής ή των Διευθυντών (Board of Trustees or directors) -που είναι υπεύθυνο για τα νομικά και οικονομικά ζητήματα,

β) Το Διδακτικό Προσωπικό (Faculty), που είναι υπεύθυνο για τα παιδαγωγικά ζητήματα και

γ) Το Διοικητικό Σώμα (Administration), που είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. 

Επίσης, σκοπεύουμε να έχουμε ένα ενεργό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων, που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του σώματος των Γονέων και Κηδεμόνων, και που θα προάγει την ευρύτερη έννοια της κοινότητας. Ακόμη, μια πληθώρα σχολικών επιτροπών θα δουλεύει για την διεκπαιρέωση των στόχων του σχολείου.

Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα συνιστά τον υπερασπιστή των στόχων και του οράματος του σχολείου. Το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τις προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών και την προσφορά προγραμμάτων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Το διδακτικό προσωπικό συνεδριάζει εβδομαδιαίως και οι αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, τα οποία λαμβάνονται από κοινού. 

Σώμα της Διοικούσας Επιτροπής/ των Διευθυντών

Το Σώμα της Διοικουσας Επιτροπής συνίσταται από Γονείς και Κηδεμόνες, διδακτικό προσωπικό, φίλους του σχολείου που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν ως μέλη και τον Διοικητικό Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος μέλος ex-officio. Το Σώμα υποστηρίζει το έργο του Διοικητικού Σώματος και του Διδακτικού Προσωπικού, συζητώντας και κάνοντας εισηγήσεις σε ό,τι αφορά προϋπολογισμούς και οικονομικά ζητήματα, νομικά θέματα, χρηματοδοτήσεις, σχέδια για την ανάπτυξη και τη στρατηγική οργάνωση. Πολλές από τις επιτροπές του σχολείου λογοδοτούν απευθείας στο Σώμα της Διοικούσας Επιτροπής, ενώ το Σώμα μπορεί να ιδρύσει προσωρινές επιτροπές ούτως ώστε να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι. Τα μέλη της κοινότητας είναι ευπρόσδεκτα να επικοινωνούν με το Σώμα και να μοιράζονται τις σκέψεις τους μέσω γραπτής επικοινωνίας με τον Διευθυντή ή με την συμμετοχή τους στην ανοιχτή συνεδρία του Σώματος. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αρχειοθετούνται στο γραφείο του σχολείου και είναι ανοιχτά σε όλη την κοινότητα. 

Διοικητικό Σώμα

Το διοικητικό σώμα εποπτεύει τις καθημερινές λειτουργίες του σχολείου, ασχολείται με ζητήματα πολιτικής, ισότητας αλλά και με τις σχέσεις με το κράτος. Επιπλέον, διασφαλίζει την ξεκάθαρη επικοινωνία μεταξύ όλων των πλευρών της σχολικής κοινότητας, καθιστώντας βέβαιο ότι τα δικαιώματα όλων των πλευρών (γονείς και κηδεμόνες, μαθητές, εκπαιδευτικοί) είναι είναι εξ’ ίσου διασφαλισμένα και σύμφωνα με όσα απαιτεί το κράτος, τα σώματα αξιολόγησης κ.λπ. 

Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων

Το συμβούλιο λειτουργεί ως ένας τόπος στον οποίο οι Γονείς και Κηδεμόνες μπορούν να μοιραστούν και να συζητήσουν ιδέες και ζητήματα που τους απασχολούν. Το συμβούλιο διευκολύνει και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των Γονέων και Κηδεμόνων. Η ύπαρξη του συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων συνεισφέρει στην ένταξη και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Κάθε τάξη επιλέγει έναν γονέα ο οποίος εκπροσωπεί την τάξη στον συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων για ένα χρόνο. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και στόχος του είναι η παρότρυνση συμμετοχής όλων των γονέων στις συναντήσεις. 

Γονέας Τάξης

Εκτός από το Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων, κάθε τάξη επιλέγει ένα Γονέα Τάξης. Ο γονέας συνιστά το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο δάσκαλο και τους υπόλοιπους γονείς. Οι ευθύνες του καθορίζονται ανάλογα με την τάξη.